De Bloemhof

Huishoudelijk reglement

Artikel  1 ALGEMENE BEPALINGEN

Iedere huurder van een tuin moet lid zijn van de volkstuinvereniging “De Bloemhof’, gevestigd te Leiderdorp en meerderjarig zijn.

 

Artikel 2

1)    a)     De aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris van de

vereniging te geschieden.

b)     Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet € 5.- inschrijfgeld zijn voldaan.

2)    a)     Zij die zich voor het kandidaat-lidmaatschap hebben opgegeven (en het lidmaatschapsgeld

hebben voldaan) worden door het bestuur op een “wachtlijst geïnteresseerden” geplaatst, zulks in volgorde van de datum van binnenkomst van de aanmelding.

b)     Wanneer naar het oordeel van het bestuur de kans aanwezig geacht moet worden dat voor geïnteresseerden binnen 2 jaar een tuin beschikbaar komt, worden hun namen hiertoe schriftelijk ter kennis gebracht van de leden door middel van aankondiging op het publicatiebord op het  tuincomplex en/of mededeling in het verenigingsblad.

c)      Komen binnen een maand geen bezwaren binnen, dan laat het bestuur hen toe als kandidaat-lid. Bezwaren moeten schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.

 

Artikel 3

1.   a)     Indien geen bezwaar tegen het kandidaat-lidmaatschap wordt ingediend, wordt een exemplaar van de statuten en de reglementen verstrekt.

      b)     Bij toelating als kandidaat-lid van de vereniging moet een verklaring worden ondertekend dat men akkoord gaat met de doelstelling van de vereniging en met de statuten en reglementen.

c)      Kandidaat-leden ontvangen een verenigingsorgaan indien dit wordt uitgegeven.

 

Artikel 4

Het kandidaat-lid dat een volkstuin heeft toegewezen gekregen betaalt aan de vereniging de reglementair en door besluiten van de Ledenvergadering vastgestelde bijdragen.

 

Artikel 5 LEDEN

1.   Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem in gebruik gegeven tuin, doch is verplicht zijn tuin van de aanvang af in goede toestand te brengen en te houden. Voor  1 mei van elk jaar dient de tuin schoon te zijn.

2.   Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging dienen de tuin en de opstallen op de tuin voor ontspanning van het lid en zijn gezinsleden; het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is derhalve niet toegestaan.

3.   Leden worden geacht de op de aan hen toegewezen tuin aanwezige opstallen en beplantingen in eigendom te bezitten. Deze strekken volledig tot onderpand van de uit het lidmaatschap en de huurovereenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen.

4.   De leden mogen hun tuin slechts overdragen door tussenkomst van de vereniging.

5.   Ieder lid wordt geacht de bepalingen van statuten en reglementen alsmede de overige vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels te kennen.

6.   De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de algemene Vergadering,  ook al waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en bezoekers.

7.   De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

8.   Eigendommen van de vereniging dienen op eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd. Bij niet nakomen wordt het lid aansprakelijk gesteld voor de geldelijke waarde van de eigendommen.

 

Artikel 6

1.   De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het bestuur of een der commissies.

2.   In de gevormde commissies kunnen echtgeno(ot)te of gezinsleden van een lid gekozen worden, echter met uitzondering van de kascommissie,

 

Artikel 7

1.   De periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin loopt gelijk met het verenigingsjaar zoals gesteld in artikel 11 van de statuten.

2.   De betaling van de periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin, de contributie en andere jaarlijkse vergoedingen moeten uiterlijk 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar

in het bezit zijn van de penningmeester, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het bestuur.

 

Artikel 8 EINDE LIDMAATSCHAP

1.   Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in artikel 8 van de statuten.

2.   Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het lid gehouden worden de tijdens zijn lidmaatschap in gebruik gegeven tuin schoon op te leveren.

3.   Ontzetting, ingevolge artikel 8 leden 6 en 7 van de statuten, kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:

a)     niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebrekestelling aan zijn verplichtingen voldoet;

b)     bij herhaling ingevolge statuten, reglement of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld;

c)      zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.

4.   Lid 3 van dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste twee maal schriftelijk is gewaarschuwd en hij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven. De tweede waarschuwing wordt hem aangetekend verzonden.

5.   Indien de ledenvergadering ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten besluit tot verwerping van de ontzetting, dan wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld.

6.   Handhaaft de vergadering het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na de datum van de vergadering per aangetekend schrijven ter kennis van betrokkene.

 

Artikel 9

Afwijkingen van het in artikel 8 lid 2 van de statuten bepaalde ten aanzien van de overgang van het lidmaatschap bij overlijden, kunnen op schriftelijk verzoek van de nabestaanden door het bestuur worden toegestaan.

 

Artikel 10

Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling van contributie plaats.

 

Artikel 11

Een vertrekkend lid, waarvan de tuin is overgedragen aan een kandidaat-lid, dient de niet overgenomen eigendommen zo spoedig mogelijk na datum van overdracht te verwijderen.

Wordt hieraan binnen een maand niet voldaan zonder dat hieromtrent schriftelijk een andere regeling is overeengekomen, dan vervallen deze aan de vereniging.

 

Artikel 12 BESTUUR

1.   Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud

ervan. Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer, en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording

schuldig aan de ledenvergadering.

2.   De bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen.

 

Artikel 13

De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs-en ledenvergaderingen.

 

Artikel 14

1.   De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering; en vooraf aan het dagelijks bestuur.

2.   De secretaris draagt zorg voor:

a)    het bijhouden van de ledenadministratie;

b)     het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het ledenbestand en het gevoerde beleid.

 

Artikel 15

De penningmeester is belast met:

a)     het innen van de in de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van de betalingen;

b)     het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden;

c)      het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene  vergadering over het gevoerde     financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten;

d)     het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2 van de statuten.

 

Artikel 16

Het bestuur is gerechtigd het totaalbedrag van de begroting in verband met onvoorziene omstandigheden met 25% te overschrijden.

 

Artikel 17

De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid of een commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is aan de desbetreffende functionaris.

 

Artikel 18

1.   Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie, zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten, dient vergezeld te gaan van een bevestiging van instemming van deze kandidaten.

2.   Om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen dient deze tenminste een jaar een volkstuin binnen de vereniging toegewezen te hebben gekregen.

 

Artikel 19

De leden van het dagelijks bestuur dienen bij voorkeur ingezetenen te zijn van de gemeente Leiderdorp.

 

Artikel 20 VERGADERINGEN

Naast de (algemene) ledenvergadering, eventueel aangevraagd door de leden, kent de vereniging:

a) bestuursvergaderingen;

b) commissievergaderingen.

 

Artikel 21

1.   De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het eerste halfjaar en bij voorkeur in de maand maart.

2.   De agenda voor deze vergadering dient tenminste 14 dagen voor de vergadering bekend te   zijn.

3.   Voorstellen voor deze vergadering moeten voor 1 februari bij de secretaris zijn ingediend. De ingediende voorstellen worden voorzien van een pre-advies van het bestuur en in de agenda opgenomen. Amendementen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen dienen uiterlijk 7 dagen voor de vergadering binnen te zijn.

4.   Algemene ledenvergaderingen als bedoeld in artikel 17 leden 2 en 3 van de statuten dienen op een zodanig tijdstip gehouden te worden dat zoveel mogelijk leden deze kunnen bijwonen. De agenda voor deze vergaderingen dient tenminste 14 dagen voor de vergadering bekend te zijn.

5.   Tijdens (algemene) ledenvergaderingen worden bij schriftelijke stemming drie leden buiten het bestuur aangewezen voor het openen, lezen en tellen van de stembriefjes. De uitslag wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.

6.   Van onwaarde zijn stembriefjes welke:

a)     blanco zijn;

b)     ondertekend zijn;

c)      onleesbaar zijn;

d)     niet aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt voldoen.

7.   Indien een lid tijdens een stemming tevens wil stemmen namens een ander lid, dient de schriftelijke machtiging daartoe voor de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.

 

Artikel 22 BESTUURS VERGADERINGEN

1.   Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of op voorstel van twee leden van het bestuur.

2.   De oproep ter vergadering dient tenminste 7 dagen voor de datum der vergadering te geschieden.

3.   Alle besluiten dienen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen te worden.

 

Artikel 23

1.   Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van een of meer leden van de commissie.

2.   In de commissie, met uitzondering van de kascommissie en de adviescommissie heeft een bestuurslid zitting voor de coördinatie met het bestuur.

3.   Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden gekozen voorzitter.

 

Artikel 24

De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit, indien dit buiten de goede orde gaat.

Hij heeft het recht debatten te sluiten, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is gerechtigd een ieder die de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en/of na overleg met (bestuurs)leden deze verdagen.

 

Artikel 25 TUINREGLEMENT

Voor een goede bewindvoering wordt een tuinreglement vastgesteld.

 

Artikel 26 COMMISSIES

Ter uitvoering van ondermeer artikel 25 (HHR) worden benoemd o.a.:

a) tuincommissie;

b) in- en verkoopcommissie

c) adviescommissie.

d) kantinecommissie

e) bouw-en taxatiecommissie

f) Arbocommissie

g) Tuinkeuringscommissie

 

Artikel 27

Voor de taak- en functieomschrijving van de in artikel 26 (HHR) genoemde functionarissen wordt verwezen naar de afzonderlijke daarvoor bepaalde regelingen.

 

Artikel 28

1.   Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden

2.   De benoeming geschiedt uit een schriftelijke voordracht van het bestuur en/of tenminste drie leden, welke uiterlijk 14 dagen voor de vergadering waar de verkiezing aan de orde wordt gesteld aan de leden moet worden bekend gemaakt.

 

Artikel 29

1.   De in artikel 26 (HHR) genoemde functionarissen worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn terstond herkiesbaar.

2.   Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Artikel 30

1.   Indien naar de mening van het bestuur de in artikel 26 (HHR) genoemde functionarissen hun taak niet of niet in voldoende mate uitvoeren is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering als zodanig te schorsen.

2.   Alvorens dit geschiedt zal het bestuur de betrokkene in de gelegenheid stellen zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

 

Artikel 31

Bij tussentijdse vacatures van de in artikel 26 (HHR) genoemde functionarissen of bij ingevolge artikel 30 (HHR) besloten schorsing:

a)     zijn de functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden of andere eigendommen van de vereniging binnen 14 dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid;

b)     benoemt het bestuur een nieuwe functionaris die op het  rooster van aftreden de plaats van de voorganger inneemt. Dit wordt aan de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

 

Artikel 32

Evenals de leden van het bestuur hebben de in artikel 26 (HHR) genoemde functionarissen, voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek, het recht van toegang tot de tuinen en de huisjes.

 

Artikel 33

1.   Niet in artikel 26 (HHR) genoemde commissies, ingesteld hetzij door het bestuur, hetzij door de algemene vergadering, worden benoemd voor de duur van de opdracht en ontbonden wanneer deze is voltooid.

2.   De duur van de opdracht mag maximaal 12 maanden bedragen.

 

Artikel 34

De in de statuten bedoelde kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, welke geen deel uitmaken van het bestuur.

Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt een lid van hen af.

 

Artikel 35 TUINRUIL

Een lid kan een schriftelijk met redenen omkleed verzoek indienen om bij het vrijkomen van een tuin daarvoor in aanmerking te komen. Door een lid mag slechts één verzoek worden ingediend. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van het verzoek. Bij afwijzing van het verzoek staat voor het

betrokken lid beroep open op de eerstkomende algemene ledenvergadering.

 

Artikel 36 WIJZIGING REGLEMENTEN.

1.   In het Huishoudelijk – en Tuinreglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld.

2.   Een besluit tot wijziging van de reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 37

Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

 

Artikel 38 ALGEMEEN.

Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van boeten en/of het bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het desbetreffende lid:

a)     zonder opgaaf van redenen de hem opgedragen algemene werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert;

b)     de tuin en/of daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt;

c)      zich niet houdt aan bepalingen van statuten en/of reglementen en/of kenbaar gemaakte bepaling.

 

Artikel 39

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in de uitoefening van hun functie, niet aansprakelijk voor:

a)     schade aan eigendommen van leden of bezoekers;

b)     ongevallen of letsel van welke aard ook;

c)      diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze.

 

Artikel 40

In afwijking  van de Statuten artikel 5 lid 3 kunnen ook leden tot erelid worden benoemd.