De Bloemhof

Huishoudelijk reglement

Leiderdorp, april 2023

 

ALGEMENE BEPALINGEN e.d.

 

Artikel  1

Meerderjarige personen, die lid zijn van de vereniging, mogen een tuin huren van volkstuinvereniging “De Bloemhof’, gevestigd te Leiderdorp.

 

Artikel 2

 1. De aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden.
 2. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet € 25.- inschrijfgeld zijn voldaan.
 3. Ieder die zich voor het kandidaat-lidmaatschap heeft opgegeven (en het inschrijfgeld heeft voldaan)wordt in volgorde van de datum van de betaling van het inschrijfgeld op een “wachtlijst geïnteresseerden” geplaatst. Inwoners van Leiderdorp hebben voorrang bij de toewijzing van een tuin.

 

Artikel 3

Het kandidaat-lid dat een volkstuin heeft toegewezen gekregen betaalt aan de vereniging de reglementair en door besluiten van de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bijdragen. Het kandidaat-lid is daarmee lid van volkstuinvereniging “de Bloemhof”.

 

LEDEN e.d.

 

Artikel 4

 1. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem/haar in gebruik gegeven tuin, en is verplicht zijn/haar tuin vanaf de datum van ondertekening van de huurovereenkomst in goede toestand te brengen en te houden. Voor 1 mei van elk jaar dient de staat van de tuin, slootkant en groenstrook conform de afspraken in het Tuinreglement te zijn
 2. Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging dienen de tuin en de opstallen op de tuin voor ontspanning van het lid en zijn gezinsleden; het uitoefenen van beroepsmatige en commerciële handelingen is derhalve niet toegestaan.
 3. Leden worden geacht de op de aan hen toegewezen tuin aanwezige opstallen en beplantingen in eigendom te bezitten.
 4. De leden mogen hun tuin (geheel of gedeeltelijk) slechts overdragen door tussenkomst van de vereniging.
 5. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van statuten en reglementen, alsmede de overige vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels van de vereniging en besluiten van de algemene ledenvergadering, te kennen en op te volgen
 6. Leden zijn volledig aansprakelijk voor alle gedragingen van hun gezinsleden en bezoekers.
 7. Eigendommen van de vereniging zoals kruiwagens en platte karren dienen (vrijwel) direct na gebruik te worden teruggebracht op de plek waar ze vandaan gehaald zijn.

 

Artikel 5

 1. De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels verkiesbaar stellen voor het bestuur of een van de commissies.
 2. In de gevormde commissies kan een partner van een lid gekozen worden, echter met uitzondering van de kascommissie.
 3. In aanvulling op de Statuten artikel 5 lid 3 kunnen ook leden tot erelid worden benoemd.

 

LIDMAATSCHAP e.d.

 

Artikel 6

 1. De periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin loopt gelijk met het verenigingsjaar zoals gesteld in artikel 11 van de statuten.
 2. De betaling van de periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin, de contributie en andere jaarlijkse vergoedingen moeten uiterlijk 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar in het bezit zijn van de penningmeester, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het bestuur.
 3. Na de eerste aanmaning en de daarin vermelde betalingstermijn worden incassokosten ad 25 euro berekend. Na de tweede aanmaning wordt 75 euro berekend.

 

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in artikel 8 van de statuten.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de in gebruik gegeven tuin schoon op te leveren volgens artikel 7 van het Tuinreglement.
 3. Ontzetting, ingevolge artikel 8 leden 6 en 7 van de statuten, kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:
  1. niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebrekestelling aan zijn verplichtingen voldoet;
  2. bij herhaling ingevolge statuten, reglement of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld;
  3. zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling van hem/haar ( en/of van zijn/haar gezinsleden en zijn/haar bezoekers) die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.
 4. Lid 3 van dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste twee maal schriftelijk is gewaarschuwd en hij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven. De tweede waarschuwing wordt hem aangetekend verzonden.
 5. Indien de Algemene Ledenvergadering ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten besluit tot verwerping van de ontzetting, dan wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld.
 6. Handhaaft de vergadering het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na de datum van de vergadering per aangetekend schrijven ter kennis van betrokkene.

 

 

Artikel 8

Als aanvulling op het in artikel 8 lid 2 van de statuten bepaalde ten aanzien van de overgang van het lidmaatschap bij overlijden, kunnen op schriftelijk verzoek van de nabestaanden door het bestuur worden toegestaan.

 

Artikel 9

 1. Bij (tussentijdse) beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling van contributie en/of huur plaats.
 2. Voor teruggave van de tuinborg dient te worden voldaan aan artikel 7 van het Tuinreglement.
 3. Verkoop van opstallen gaat via de vereniging, waarbij de vereniging bij de tuinuitgifte aan de nieuwe tuinder als bemiddelaar optreedt. Kosten voor herstel of opknappen kunnen worden verrekend met de opbrengst van de opstallen, deze kunnen op verzoek inzichtelijk gemaakt en gespecificeerd worden. Dit gebeurt indien de tuin niet wordt opgeleverd conform de vereiste voorwaarden vastgelegd in het Tuinreglement.
 4. Teruggave van de sleutelborg gebeurt na inlevering van de sleutels, het bedrag is de hoogte van de betaalde borg bij het verkrijgen/aanvragen van de sleutel(s).

 

Artikel 10

 1. Een vertrekkend lid, van wie de tuin is overgedragen aan een kandidaat-lid, dient de niet overgenomen eigendommen zo spoedig mogelijk na datum van overdracht te verwijderen.
 2. Wordt hieraan binnen een maand niet voldaan zonder dat hierover schriftelijk een andere regeling is overeengekomen, dan vervallen deze eigendommen aan de vereniging. Indien nodig voert de vereniging deze af op kosten van de tuinder volgens artikel 7 en 9 van het Tuinreglement.

 

BESTUUR

 

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan.
 2. Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer, en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording verschuldigd aan de leden voornamelijk in de Algemene Ledenvergadering.
 3. De bestuursleden hebben recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen.

 

Artikel 12

 1. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk. De voorzitter draagt zorg voor;
  1. het leiden van de algemene leden- en bestuursvergaderingen en kan een lid het woord ontnemen, indien dit buiten de goede orde gaat.
  2. Het sluiten van debatten, indien de voorzitter van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. De voorzitter is gerechtigd een ieder die de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen en kan een vergadering schorsen en/of na overleg met (bestuurs)leden deze verdagen.
 2. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en de archivering hiervan. Van alle in- en uitgaande stukken geeft de secretaris kennis aan het bestuur in vergadering; en vooraf aan het dagelijks bestuur. De secretaris draagt zorg voor:
  1. het bijhouden van de ledenadministratie;
  2. het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het ledenbestand en het gevoerde beleid, zoals genoemd in artikel 15 lid 2a van de statuten.
 3. De penningmeester is belast met:
  1. het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van de betalingen;
  2. het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden;
  3. het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten;
  4. het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2e van de statuten.

 

Artikel 13

Het bestuur is gemandateerd en gerechtigd het totaalbedrag van de begroting in verband met onvoorziene omstandigheden met 25% te overschrijden.

 

Artikel 14

De voorzitter of secretaris of penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid of een commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is aan de desbetreffende functionaris.

 

Artikel 15

 1. Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie, zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten, dient vergezeld te gaan van een bevestiging van instemming van deze kandidaten.
 2. Om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen is de kandidaat minimaal één jaar lid van de vereniging.

 

Artikel 16

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden in het eerste halfjaar (bij voorkeur in de maand maart/april)ven in het tweede halfjaar (bij voorkeur in de maand oktober/november)
 2. De agenda voor deze vergaderingen dient tenminste 14 dagen voor de vergadering aan de leden ter beschikking te worden gesteld.
 3. Voorstellen voor deze vergaderingen moeten uiterlijk 6 weken voor de vergadering bij de secretaris zijn ingediend. De ingediende voorstellen worden besproken door het bestuur en na goedkeuring/afstemming in de agenda opgenomen. Voorstel van wijzigingen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen dienen uiterlijk 7 dagen voor de vergadering binnen te zijn.
 4. Tijdens (algemene) ledenvergaderingen worden bij schriftelijke stemming twee leden buiten het bestuur aangewezen voor het openen, lezen en tellen van de stembriefjes. De uitslag wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.
 5. Stembriefjes zijn ongeldig als deze:
  1. blanco zijn;
  2. ondertekend zijn;
  3. onleesbaar zijn;
  4. niet aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt voldoen.
 6. Indien een lid tijdens een stemming tevens wil stemmen namens een ander lid, dient de schriftelijke machtiging daartoe voor de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd. Per lid zijn maximaal 3 machtigingen toegestaan.

 

BESTUURS VERGADERINGEN

 

Artikel 17

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of op voorstel van twee leden van het bestuur.
 2. De oproep ter vergadering dient tenminste 7 dagen voor de datum der vergadering te geschieden.
 3. Alle besluiten dienen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen te worden, bij een gelijk aantal stemmen neemt de voorzitter een/het besluit.

 

Artikel 18

 1. Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van een of meer leden van de commissie.
 2. In de commissie, met uitzondering van de kascommissie, heeft een bestuurslid zitting voor de coördinatie met het bestuur.
 3. Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden gekozen voorzitter.

 

COMMISSIES

 

Artikel 19

Ter uitvoering van artikel 18 worden leden o.a. benoemd tot lid van de:

 1. tuincommissie;
 2. in- en verkoopcommissie;
 3. tuinkeuringscommissie;

 

Artikel 20

 1. Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden
 2. De benoeming geschiedt uit een schriftelijke voordracht van het bestuur en/of tenminste drie leden, welke uiterlijk 14 dagen voor de vergadering waar de verkiezing aan de orde wordt gesteld aan de leden moet worden bekend gemaakt.

 

Artikel 21

 1. De in artikel 19 genoemde functionarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn direct herkiesbaar.
 2. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

 

Artikel 22

 1. Indien naar de mening van het bestuur de in artikel 19 genoemde functionarissen hun taak niet of niet in voldoende mate uitvoeren is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende Algemene ledenvergadering als zodanig te schorsen.
 2. Alvorens dit geschiedt zal het bestuur de betrokkene in de gelegenheid stellen zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

 

Artikel 23

Bij tussentijdse vacatures van de in artikel 19 genoemde functionarissen of bij ingevolge artikel 22 besloten schorsing:

 1. zijn de functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden of andere eigendommen van de vereniging binnen 14 dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid;
 2. benoemt het bestuur een nieuwe functionaris die op het  rooster van aftreden de plaats van de voorganger inneemt. Dit wordt aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

 

Artikel 24

De leden van het bestuur hebben, voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek, het recht van toegang tot de tuinen en indien noodzakelijk de opstallen waaronder schuurtjes en kasjes. Leden van de tuinkeuringscommissie hebben, voor de uitoefening van hun functie, het recht van toegang tot de tuinen

 

Artikel 25

De in de statuten in artikel 15 lid d bedoelde kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die geen deel uitmaken van het bestuur.

Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet direct herkiesbaar. Elk jaar treedt een lid van hen af en wordt een nieuw lid voorgedragen en/of gekozen via de Algemene Ledenvergadering.

 

ANDERE TUIN e.d.

 

Artikel 26

Een lid kan een schriftelijk en beargumenteerd verzoek indienen om bij het beschikbaar komen van een tuin daarvoor in aanmerking te komen. Het bestuur beslist over het wel/niet inwilligen van een dergelijk verzoek. Bij afwijzing van het verzoek staat voor het betrokken lid beroep open op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. Bij het toewijzen van een verzoek wordt de volgorde van binnenkomst gehanteerd.

 

WIJZIGING REGLEMENTEN

 

Artikel 27

 1. In het Huishoudelijk – en Tuinreglement kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld.
 2. Een besluit tot wijziging van de reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Algemene Ledenvergadering

 

Artikel 28

Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de Algemene Ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

 

ALGEMEEN

 

Artikel 29

Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van herstelkosten en/of het bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het desbetreffende lid:

 1. zonder opgaaf van redenen de hem opgedragen algemene werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert;
 2. de tuin en/of daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt;
 3. zich niet houdt aan bepalingen van statuten en/of reglementen en/of kenbaar gemaakte bepalingen.

Artikel 30

 1. Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in de uitoefening van hun functie, niet persoonlijk aansprakelijk voor het doen en laten van de leden, familieleden en bezoekers van de vereniging in geval van:
  1. schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
  2. ongevallen of letsel van welke aard ook;
  3. diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze.
 2. In aanvulling op lid 1 zijn het bestuur, bestuursleden en de commissieleden niet (persoonlijk) aansprakelijk voor genoemde zaken indien deze zijn aangebracht, veroorzaakt of uitgevoerd door derden.